Vetenskaplig expedition ger hopp åt hotat marint liv i Öresund

 

Oceana undersöker sundet mellan Danmark och Sverige för att dokumentera hoten mot sårbara marina livsmiljöer och upprätta en stabil grund för en ambitiös plan om ett skyddat havsområde över landsgränserna

I dag sjösätter Oceana en forskningsexpedition i Öresund för att dokumentera de sårbara marina habitaten och arterna och påvisa effekterna av mänskliga aktiviteter som hotar denna biologiska mångfald. Med sin placering mellan Sverige och Danmark binder Öresund samman Östersjöns bräckta vatten med den saltare Nordsjön och utgör därmed ett viktigt område för ett unikt bestånd av marina arter och habitat som minskar i antal och är i behov av skydd.

Den tre veckor långa expeditionen finansieras genom ett generöst bidrag från Svenska PostkodStiftelsen och kommer att samla in data med hjälp av Oceanas avancerade fjärrstyrda undervattensfarkost (ROV) som kan filma livet på havsbotten i full HD. Ytterligare data kommer att samlas in av Oceanas professionella dykare och genom bottenprover. Oceana har tidigare varit aktiva i Öresund under expeditionerna i Östersjön och Kattegatt 2011, 2012 och 2013. Expeditionen 2016 kommer att bygga vidare på de tidigare insatserna genom att fokusera enbart på det viktiga sundet och samla in data som är av avgörande betydelse för förvaltning och skydd av detta marina område.

”Öresund är en uppenbar kandidat för att få marint skydd. Sundet är tättbefolkat på båda kusterna och utsatt för en konstant ström av mänskliga aktiviteter som hotar områdets rika biologiska mångfald och de lokala ekonomier som är beroende av det”, förklarar Lasse Gustavsson, VD för Oceana i Europa. ”Marina habitat och arter har inga politiska gränser, och upprättandet av ett marint skyddat havsområde som omfattar hela Öresund är enda sättet att skapa ett konkret skydd i området. De data som samlas in av Oceana kommer att vara avgörande för att uppnå detta.”

Marina habitat som haploop-samhällen och hästmusselbankar minskar i Öresund. Många av sandbankarna som fungerar yngel- och födoplatser för fisk har också förstörts, främst på grund av okontrollerad sandsugning. Bristen på skydd av dessa viktiga områden för de marina ekosystemen hotar inte bara den biologiska mångfalden utan också den framtida utvecklingen av det lokala näringslivet som är beroende av en sund havsmiljö. Lokalt fiske, fritidsaktiviteter och turism bidrar med viktig sysselsättning och intäkter till en region med 3,8 miljoner invånare där de många hoten från människan – inklusive sjöfart, sandsugning, landåtervinning och miljöförstöring – hotar det marina livet.

Under 2016 års Öresundsexpedition kommer Oceana att bistås av Marint Kunskapscenter, SEA-U Marint Kunskapscenter.

Läs mer:

Sound Expedition 2016 websection (Hemsida för Öresundsexpeditionen 2016)

Oceana proposal for a marine protected area: The Sound (Oceanas förslag om ett marint skyddat område: Öresund)