Unijni ministrowie rybo?ówstwa podwa?aj? zrównowa?one po?owy na Ba?tyku

 

Oceana pot?pia decyzje Rady UE dot. limitów po?owowych na Ba?tyku w 2016.

Dzisiaj Rada ds. Rolnictwa i Rybo?ówstwa (AGRIFISH) osi?gn??a porozumienie w sprawie ca?kowitych dopuszczalnych po?owów (TAC) dla ba?tyckich stad rybnych. Niestety, podobnie jak w zesz?ym roku, europejscy ministrowie zignorowali doradztwo naukowe dot. dorsza i ustanowili limity po?owowe powy?ej zrównowa?onego poziomu. W ten sposób ministrowie uniemo?liwiaj? biologiczn? odbudow? stad rybnych oraz zagra?aj? stabilno?ci zatrudnienia i blokuj? wzrost gospodarczy zwi?zany z sektorem rybo?ówstwa.

„Dzi? ministrowie ra??co zignorowali swój obowi?zek, by odtworzy? zasoby rybne” – oceni? Lasse Gustavsson, dyrektor wykonawczy Oceany w Europie. „Unijna wspólna polityka rybo?ówstwa zobowi?zuje ministrów do zrównowa?onego zarz?dzania wszystkimi zasobami rybnymi najpó?niej w 2020 roku. W tym tempie, ten termin staje si? nierealny. To nie tylko kolejna z?amana obietnica, to ju? niemal nielegalne dzia?anie”.

Dorsz w opa?ach

W ci?gu 10 lat komercyjne po?owy zachodniego stada dorsza spad?y o po?ow?, podczas gdy stado wschodnie nadal znajduje si? w kruchym stanie i wymaga ostro?nego zarz?dzania. Europejscy ministrowie ds. rybo?ówstwa po raz kolejny rzucaj? s?owa na wiatr. W zesz?ym roku Polska, Niemcy, Dania, Szwecji, Finlandia, Litwa, ?otwa i Estonia formalnie zgodzi?y si? osi?gn?? zrównowa?ony po?ów dla zachodniego stada dorsza do 2016. Ustalony dzi? limit jest zbyt wysoki by na to pozwoli?, a dodatkowe ?rodki s? niewystarczaj?ce by odtworzy? stado na czas. W przypadku stada wschodniego Komisja Europejska zrezygnowa?a z uwzgl?dnienia doradztwa naukowego i zaproponowa?a tylko po?ow? wymaganej redukcji limitu po?owowego (-20% zamiast -43% w porównaniu z zesz?ym rokiem). Kraje cz?onkowskie pod??y?y za tym z?ym przyk?adem i w rezultacie ustalony limit dla wschodniego dorsza pogarsza stan stada i podwa?a wi???ce cele unijnej polityki rybo?ówstwa.

DO POBRANIA: Rekomendacje Oceany dot. limitów po?owowych na Ba?tyku w 2016 (wersja angielska)