Przedstawiciele obywateli UE popieraj? odbudow? zasobów Ba?tyku

 

Parlament Europejski popar? dzisiaj ambitny wieloletni plan zarz?dzania dla Morza Ba?tyckiego i stworzy? mocn? podstaw? dla nowych planów regionalnych

Dzisiaj na sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski g?osowa? nad wieloletnim planem zarz?dzania rybo?ówstwem na Ba?tyku — pierwszym tego typu planem stworzonym na podstawie nowej wspólnej polityki rybo?ówstwa (WPRyb). Plan dotyczy d?ugoterminowego zarz?dzania kluczowymi dla Ba?tyku stadami dorsza, szprota oraz ?ledzia, zawiera te? zasady post?powania dla niektórych gatunków ryb p?askich. Nadrz?dnym celem planu jest zako?czenie prze?owienia na Ba?tyku. Oceana popiera rezultat g?osowania, gdy? PE da? dzisiaj dobry przyk?ad dla innych planów regionalnych.

„Po raz pierwszy plan oferuje wielogatunkowe i zrównowa?one podej?cie, które jest skuteczniejsze ni? dotychczasowe metody zarz?dzania. Nowy plan to kamie? milowy na drodze do ekonomicznie i ekologicznie stabilnego Ba?tyku, który zapewni ?ród?o pracy i po?ywienia” – powiedzia? Lasse Gustavsson, dyrektor zarz?dzaj?cy Ocean? w Europie. „Dzisiejsze g?osowanie jest wa?ne, gdy? daje nadziej?, ?e cel wspólnej polityki rybo?ówstwa, czyli odbudowa zasobów ryb przed 2020, zostanie osi?gni?ty, je?li tylko politycy dotrzymaj? zobowi?za? w czasie decyduj?cych negocjacji”.

Kontekst

W zesz?ym tygodniu Rada Unii Europejskiej z?o?ona z 28 ministrów ds. rybo?ówstwa osi?gn??a porozumienie dot. stanowiska politycznego w sprawie wieloletniego planu zarz?dzania rybo?ówstwem na Ba?tyku. Projekt rozporz?dzenia b?dzie teraz negocjowany pomi?dzy Parlamentem Europejskim, Rad? UE i Komisj? Europejsk?, zanim osi?gnie ostateczny kszta?t. Plan to wa?ny element legislacji UE w ramach zreformowanej wspólnej polityki rybo?ówstwa (WPRyb) i powinien s?u?y? jako przyk?ad dla innych planów regionalnych.

Parliament needs to uphold strong position on fisheries reform. NGO priorities for the Plenary vote on the Baltic Multi-Annual Plan