Danmark står inför risken att torskbeståndet kollapsar genom att yrka på tio gånger högre fångstkvoter för torsk än vad forskarna rekommenderar

Oceana uppmanar till en tillfällig stängning av fisket av den kritiskt överfiskade torsken i västra Östersjön när EU-ministrarna fattar beslut om 2017 års fiskekvoter i Östersjön den 10 och 11 oktober.

Press Release Date: October 7, 2016

Location: Copenhagen

Contact:

Oceana Web | email: webadmin@oceana.org | tel.: 202.000.0000

Måndagen den 10 oktober möts EU:s fiskeministrar i Luxemburg vid jordbruks- och fiskerådet för att fatta beslut om fiskeribegränsningar eller totalt tillåtna fångstmängder (TAC) för de kommersiella fiskbestånden i Östersjön. På grund av det extrema tillståndet för torsken i västra Östersjön efter decennier av överfiske och dålig förvaltning, uppmanar Oceana till en tillfällig, total stängning av allt torskfiske i västra Östersjön (underområden 22 till 24) för att ge beståndet möjlighet till återhämtning och säkerställa att fiskerinäringen i Östersjön har en framtid. De danska och tyska regeringarna tycks emellertid hysa motvilja mot att investera i Östersjöns framtid, och föredrar istället att fortsätta med överfisket och hålla beståndet på farligt låga nivåer.

”Våra regeringar borde vara lagens väktare. EU:s gemensamma fiskeripolitik kräver att länderna återskapar bestånden till hållbara nivåer. Att strunta i de vetenskapliga råden gränsar till att vara olagligt”, förklarar Lasse Gustavsson, vd för Oceana i Europa. ”Torskbeståndet är ett av de mest överfiskade i området, och dess återhämtning skulle utgöra en stor sysselsättnings- och livsmedelskälla om den förvaltades på ett ansvarsfullt sätt. Ministrarna har ännu chansen att fatta rätt beslut nästa vecka, och för allas vår skull hoppas vi att förnuftet får råda och att Östersjötorsken får möjlighet att återhämta sig.”

Nästa vecka kommer det att fattas beslut om fiskeribegränsningar för två bestånd av Östersjötorsk: det östra, som anses vara i dåligt skick även om det saknas aktuella data, och det västra, som befinner sig i en kritisk situation och främst fiskas av Danmark och Tyskland (cirka 44 resp. 21 procent av de totala fångsterna). Det västra beståndet av Östersjötorsk har väldigt låg biomassa, högt fisketryck och rekryteringen (tillväxten av beståndet genom reproduktion) ligger för närvarande på de lägsta nivåerna som någonsin har registrerats. Enligt de vetenskapliga rekommendationerna från internationella havsforskningsrådet ICES bör torskkvoten för västra Östersjön begränsas till 917 ton under 2017 – en massiv minskning med 93 procent jämfört med föregående år. Danmark vill inte ha högre begränsningar än 20 procent, vilket motsvarar fångster som ligger tio gånger över forskarnas rekommendationer. Ett fortsatt överfiske leder till att beståndet riskerar att kollapsa, vilket skulle resultera i stora och troligen permanenta socioekonomiska konsekvenser för hela regionen. Det är de småskaliga fiskerierna som drabbas hårdast av ett fortsatt överfiske, och ministrarna måste agera för att skydda de mest sårbara genom att höja kvoterna för andra arter medan återhämtningen för torskbeståndet prioriteras.

Överfisket i EU måste sluta senast år 2020, annars drabbas regeringarna av juridiska konsekvenser. Dessutom anger även den juridiskt bindande fleråriga planen för Östersjön (BMAP), som formellt antogs i år, fångstgränser för överexploaterade bestånd som torsken i västra Östersjön. Den polska ledamoten av Europaparlamentet och BMAP-föredragande Jaros?aw Wa??sa har meddelat att om fisket inte begränsas så att det överensstämmer med BMAP kommer han själv att dra Europeiska rådet inför domstol.

Read more about western Baltic cod

Oceana recommendations on fishing opportunities for 2017 – Baltic Sea stocks