Dania ryzykuje za?amanie zachodniego stada ba?tyckiego dorsza forsuj?c limity 10-krotnie wi?ksze ni? zalecaj? naukowcy.

Oceana apeluje o tymczasowy zakaz po?owów krytycznie prze?owionego zachodniego stada ba?tyckiego dorsza. Decyzja zapadnie na spotkaniu Rady Ministrów UE 10 pa?dziernika.

Press Release Date: October 7, 2016

Location: Kopenhaga

Contact:

Oceana Web | email: webadmin@oceana.org | tel.: 202.000.0000

Ministrowie pa?stw unijnych odpowiedzialnych za rybo?ówstwo podejm? 10 pa?dziernika na spotkaniu Rady UE w Luksemburgu ostateczn? decyzj? w sprawie limitów po?owowych na rok 2017 dla gatunków komercyjnych w Morzu Baltyckim.

W zwi?zku z krytycznym stanem zachodniego stada dorsza spowodowanym dekadami prze?owienia i z?ego zarz?dzania, Oceana apeluje o tymczasowy zakaz wszelkich po?owów stada dorsza w zachodniej cz??ci Morza Baltyckiego (podobszary 22-24, zobacz map?), dzi?ki czemu stado b?dzie mia?o szans? na odbudow?.

„Rz?dy stoj? na stra?y prawa. Wspólna Polityka Rybo?ówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej nak?ada na ministrów obowi?zek odbudowy stad ryb do zrównowa?onych poziomów. Niedope?nienie go graniczy z ?amaniem prawa”, wyja?nia Lasse Gustavsson, dyrektor wykonawczy Oceany w Europie. „Zachodni dorsz jest najbardziej prze?owionym stadem w regionie, a jego odbudowa, uzale?niona od odpowiedniego zarz?dzania, stworzy stabilne zród?o zarówno miejsc pracy jak i po?ywienia”.

Polska popierana przez Szwecj?, Finlandi?, Litw?, ?otw? i Estoni? stanowczo przeciwstawia si? utrzymaniu zbyt wysokich limitów po?owowych i uwa?a za niedopuszczalne stanowisko Danii w kwesti ochrony stad ba?tyckich.Wschodnie stado dorsza (eksploatowane g?ównie przez Polsk?) jest w s?abej kondycji, natomiast zachodnie stado (ekploatowane g?ównie przez Dani? i Niemcy) znajduje si? na skraju za?amania.

W tym roku Mi?dzynarodowa Rada Bada? Morza (ICES) zaproponowa?a redukcj? ca?kowitej kwoty po?owowej o ponad 90 proc., co oznacza, ?e w przysz?ym roku nie powinna ona przekroczy? 917 ton.

Dania i Niemcy nie zgadzaj? si? na obni?enie kwot wi?cej ni? o 20 proc., co przewy?sza 10-krotnie zalecenie opinii naukowej. Kontynuowanie prze?awiania dorsza ba?tyckiego spowoduje ca?kowite za?amanie stada, co spowoduje d?ugotrwa?e konsekwencje spo?eczno-ekonomiczne dla ca?ego regionu.

Zgodnie z za?o?eniami WPRyb prze?owienie po roku 2020 b?dzie nielegalne. Dodatkowo, wieloletni plan zarz?dzania rybo?ówstwem na Ba?tyku, oficjalnie wcielony w ?ycie w tym roku, nak?ada obowi?zek obni?ania limitów po?owowych dla stad w szczególnie krytycznej kondycji (tak jak zachodnie stado dorsza). Eurodeputowany i sprawozdawca planu wieloletniego, Jaros?aw Wa??sa, podkre?la, ?e je?li Rada UE nie ustanowi limitów zgodnych z planem wieloletnim, to osobi?cie poda ich do s?du.

Wi?cej nt. zachodniego dorsza baltyckiego (j.ang.)

Rekomendacje Oceany dot. kwót po?owowych na Baltyku na 2017r. (j.ang.)