Oceana uppmanar Danmark och Sverige att göra hela Öresund till ett internationellt skyddat havsområde

 

En ny rapport avslöjar de mänskliga aktiviteternas långtidseffekt på den biologiska mångfalden

Köpenhamn, Danmark – I torsdags släppte Oceana en omfattande rapport som uppmanar till skapandet av ett gemensamt dansk/svenskt skyddat marint område som omfattar hela Öresund. Rapporten presenterar resultaten från den forskningsexpedition i Öresund som Oceana genomförde 2016 med hjälp av stöd från Postkodstiftelsen och som dokumenterade såväl det marina livets mångfald som påverkan från mänskliga aktiviteter. Öresund hyser ett unikt och mångfaldigt marint liv men är under stark press från många mänskliga aktiviteter som sandsugning, sjöfart, landåtervinning och miljöförstöring.

”Att göra hela Öresund till ett enda skyddat område skulle vara det mest effektiva tillvägagångssättet för att säkerställa att hela den biologiska mångfalden bevaras och ge möjligheter att styra de mänskliga aktiviteterna på bästa sätt. Sverige och Danmark kan här bli föregångsländer för Europa och hela världen vad gäller internationellt samarbete kring marint skydd”, säger Lasse Gustavsson, vd för Oceana i Europa. ”Och de främsta intressenterna, inklusive många ledande näringslivsprofiler och lokala politiker, håller med. Genom att skapa ett gemensamt skydd av Öresund vinner båda länderna. Så låt oss sluta prata och börja agera.”

Expeditionen hittade nästan 200 arter från nio olika habitattyper. Vissa av fynden var ganska överraskande, som att de sårbara sjöpennorna och norsk hummer utsätts för bottentrålning i norra delen av Öresund. Rapporten avslöjar också vilka långtidseffekter de mänskliga aktiviteterna har, som exempelvis den sannolika utrotningen av haploop-samhällen och bildandet av karga ödemarker under vatten till följd av industriell sandsugning.

Det nuvarande skyddet av Öresund är otillräckligt. De områden som just nu är skyddade är i huvudsak små, utspridda och har varierande bevarandemål och regleringar, vilket gör det svårt att säkra en långsiktig överlevnad av områdets unika artuppsättningar och habitat. Ett gemensamt dansk/svenskt skyddat marint område skulle bygga vidare på de nuvarande skyddsområdena och ge en enhetlig förvaltning på båda sidor av sundet.

Oceana anser att det föreslagna transnationella skyddade området, förutom att ge bättre skydd åt de mest hotade arterna och habitaten, även skulle leda till ytterligare fördelar, som:

  • Bevarandet av ett rikt och friskt fiskbestånd på lång sikt genom skyddet av essentiella fiskhabitat
  • Utökat skydd för värdefulla arter och habitat som för närvarande inte skyddas
  • Förbättrade turism- och fritidsaktiviteter
  • Bidra till att bevara regionens kulturella värden och identitet.

Read the report – The Sound: Biodiversity, threats, and transboundary protection