Oceana understreger behov for bæredygtige fangstbegrænsninger, når EU-Parlamentet skal afgøre fiskeriets fremtid i Nordsøen

 

Oceana har ført en aktiv kampagne for, at den nye forvaltningsplan sikrer genoprettelse af fiskebestandene og standse overfiskeriet

Bruxelles – 10. juli. Onsdag den 12. juli stemmer Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg om den flerårige forvaltningsplan for fiskearter, der lever nær havbunden i Nordsøen. Planen vil omfatte næsten en tredjedel af alle fiskefangster i EU-farvande med arter som torsk, kuller, hvilling, søtunge, rødspætte og jomfruhummer. Oceana har fastholdt, at planen skal indføre bæredygtige fangstbegrænsninger og beskytte yngle- og gydesteder, så overfiskeri i regionen reelt kan standses.

Nordsøen er hjemsted for adskillige af Europas vigtigste fiskebanke med årlige fangster på 1,3 mio. ton. Imidlertid bliver næsten halvdelen af bestandene i Nordsøen overfisket, herunder kuller og hvilling. Hvis bestandene forvaltes bæredygtigt i henhold til de videnskabelige anbefalinger, kan fiskebestandene potentielt producere yderligere 4,5 mio. ton fisk om året. Forskere har vurderet, at f.eks. fangsterne af kuller og torsk i Nordsøen vil kunne stige med op til 400%.

“Vi må lægge den traditionelle årlige studehandel om fiskekvoter bag os. Det bygger ikke på videnskab eller bæredygtighed, men opfylder i stedet kortsigtede politiske interesser på baggrund af branchens lobbyisme,” siger Lasse Gustavsson, der er Executive Director for Oceana i Europa. “Den nye langsigtede plan for Nordsøen er en mulighed for at opnå den nødvendige forudsigelighed for fiskerne og sikre rigelige mængder fisk, men kun under visse omstændigheder: Planen skal være videnskabeligt baseret, prioritere en fuld genoprettelse af fiskebestandene og standse overfiskeriet.”

Inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik (CFP) har EU en juridisk forpligtelse til at genopbygge fiskebestandene og standse overfiskeri inden 2020. Men selv den mest ambitiøse politik er uden den store styrke, hvis den ikke implementeres korrekt. Oceana opfordrer medlemmerne af Europa-Parlamentet til at udvise ægte engagement i bæredygtighed. Oceana og flere andre NGO’er har efterlyst en mere ambitiøs og robust plan, der tager hånd om manglerne i Østersøplanen, som stadig tillader fiskeri over bæredygtighedsniveauet. Den flerårige plan for Nordsøen kan kun opfylde CFP’s målsætning, hvis den omfatter følgende principper:

  • Standse overfiskeri ved at indføre fangstbegrænsninger i overensstemmelse med den bedst tilgængelige videnskabelige rådgivning.
  • Prioritere at genopbygge rigelige fiskemængder og reducere bifangster ved at beskytte områder til genoprettelse af fiskebestandene, som sikrer gyde- og yngelplejepladser.
  • Genoprette og vedligeholde alle høstede fiskebestande til over et niveau, der kan sikre det såkaldte maksimale bæredygtige udbytte (det maksimale bæredygtige udnyttelsesniveau).
  • Implementere økosystem-baseret tilgang til fiskeri og minimere fiskeriets påvirkning af følsomme arter og habitater.
  • Sikre sammenhæng med EU’s miljølovgivning.

For at fremhæve Nordsøens vigtighed for biodiversiteten i havet samt for fiskeriet, udfører havforskere fra Oceana i øjeblikket en to måneder lang havekspedition, som dækker de danske, tyske, hollandske, norske og britiske farvande. Projektet har til formål at dokumentere følsomme habitater og arter og styrke netværket af beskyttede havområder i regionen, hvilket omfatter afgørende områder for genoprettelse af fiskebestande, hvor fisk kan yngle og vokse.

NGO’ernes prioriteter i den flerårige plan for Nordsøen og afstemningsanbefalinger

Læs mere om 2017-ekspeditionen i Nordsøen