Oceana tibda triqitha fuq spedizzjoni ta’ 10 ?img?at biex tesplora ?oni tal-ba?ar fond ta’ Malta

 

Din il-kampanja fuq il-ba?ar se tikkomplimenta sejbiet li saru fl-2015 u ser iwassalu g?all-g?a?la ta’ ?oni protetti ta?t Natura 2000

B?ala parti mill-pro?ett LIFE Ba?ar for N2K , illum Oceana bdiet it-tieni spedizzjoni biex tiddokumenta ?oni tal-ba?ar li qatt ma kienu e?aminati f’Malta. Xjentisti minn diversi pajji?i, inklu?i Malta, ser i?ejju ri?erka fuq l-g?erien fi-ba?ar, imfierex tar-ramel u s-sikek sabiex jipprovdu lill-Gvern Malti informazzjoni li ?a tintuza’ biex ji?u nnominati siti ?odda ta’ Importanza Komunitarja fin-netwerk ta’ Natura 2000, li ji?bor flimkien oqsma ta’ importanza ekolo?ika fl-Unjoni Ewropea.

Din is-sena, titjib fuq tag?mir tekniku ?ie inkorporat biex jittejjeb il-prestazzjoni tal-?idma tal-grupp f’din il-kampanja. Dan it-titjib issa se jippermetti li g?addasa ju?aw skuters b’velo?ita aktar qawwija sabiex ikunu jistg?u ikunu aktar effi?enti fir-rappurtar tag?hom dwar g?erien mwarrba. Barra minn hekk, fl-istess ?in, dg?ajsa mg?ammra b’ multibeam sonar se tiskopri informazzjoni fuq il-batimetrija biex tippermetti lix-xjentisti jkunu aktar pre?i?i meta jag??lu zoni ta’ ri?erka. Dan se j?id l-effi?jenza tar- Remotely Operated Robot (ROV) u?at mill Oceana, li jista’ jasal sa 1,000 metru fond.

“A?na e??itati ?afna dwar il-parti finali tax-xog?ol tag?na fuq il-ba?ar f’Malta. Is-sena li g?addiet g?amilna sejbiet ta’ sikek tal-qroll kbar, g?erien mistura f’fond kbir u spe?i li kienu rari jew qatt ma nstabu f’din il-parti tal-Mediterran. Skoprejna karatteristi?i ekolo?ikament veru importanti f’pajji? famu? g?al zoni ta g?adis, li juri li l-abbundanza vera tal-ba?ar, li g?ad irid ji?i skopert kompletament. Il-protezzjoni ta ‘dawn l-oqsma se jippermetti li jkun hemm konservazzjoni a?jar tal-wirt marittimu Malta u eventwalment Mediterran”, qal Ricardo Aguilar, direttur tal-kampanja u mexxej tal-ispedizzjoni ta’ Oceana fl-Ewropa.

I?-?ew? spedizzjonijiet se ji?bru total ta ‘120 jum ta’ xog?ol intensiv fuq il-ba?ar abbord il-katamaran ta’ ri?erka ta’ l-Oceana, Ranger. Fl-2015, il-qasam tax-xog?ol dam 52 jum u gew inklu?i 106 adsa mwettqa mill-ROV u bug?addasa. L-istampi mi?bura qed ji?u analizzati u, flimkien mas-sejbiet ta’ din is-sena, se jservu b?ala s-sisien g?all-?olqien ta ‘?oni protetti fil-ba?ar.

Il-pro?ett LIFE Ba?AR for N2K huwa kkofinanzjat mill-Programm ta’ Finanzjament UE LIFE+ u mmexxi mill-Awtorità g?all-Ambjent u r-Ri?orsi b’kollaborazzjoni mal-Ministeru g?all-I?vilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima, id-Dipartiment g?as-Sajd u l-Akkwakultura, l-Università ta’ Malta u Oceana.

Segwi l-ispedizzjoni bi stampi, videos u djarji