Oceana opfordrer Danmark og Sverige til at lave hele Øresund til et internationalt beskyttet havområde

 

En ny rapport afslører langtidsvirkningerne af den menneskelige aktivitet på den unikke biodiversitet

København – Torsdag offentliggjorde Oceana en omfattende rapport med en opfordring til at skabe et fælles dansk-svensk beskyttet havområde, som dækker hele Øresund. Rapporten præsenterer resultaterne af Oceanas forskningsekspedition i Øresund i 2016, som blev muliggjort gennem støtte fra Postkodstiftelsen i Sverige, og som både dokumenterede diversiteten i livet i sundet og påvirkningen fra den menneskelige aktivitet. Øresund er hjemsted for et unikt og mangfoldigt marineliv, men er under stærkt pres fra de mange menneskelige aktiviteter, som f.eks. sandsugning, trafik på havet, landindvinding og forurening.

“Ved at indlemme hele Øresund i ét samlet beskyttet område kan vi mest effektivt sikre bevarelsen af den fulde biodiversitet og styre de menneskelige aktiviteter på den bedst mulige måde. Sverige og Danmark kan blive foregangslande inden for internationalt samarbejde om beskyttelse af havene, for både Europa og resten af verden,” udtalte Lasse Gustavsson, Executive Director for Oceana i Europa. “Forslaget møder opbakning blandt de primære interessenter, herunder en række førende erhvervsledere og lokale politikere. Begge lande står til at vinde ved at gå sammen om at beskytte Øresund – stop med at tale om det, og lad os bare få det gjort.”

Ekspeditionen fandt næsten 200 arter i ni forskellige habitattyper. Blandt ekspeditionens mest overraskende resultater var, at sårbare søfjer og norske hummere bliver udsat for bundtrawling i den nordlige del af Øresund. Rapporten afslører også langtidsvirkningerne af de menneskelige aktiviteter, som f.eks. den sandsynlige udryddelse af haploops-samfundene og golde undersøiske ødemarker som følge af erhvervsmæssig sandsugning.

Øresund er utilstrækkeligt beskyttet. De eksisterende beskyttede områder er hovedsageligt små, spredte og genstand for forskellige bevarelsesmål og regler, som gør det vanskeligt at sikre overlevelsen af den unikke forekomst af arter og habitater i regionen på langt sigt. Et fælles dansk-svensk beskyttet havområde kan bygge videre på de eksisterende beskyttede områder og sikre en ensartet forvaltning på begge sider af sundet.

Oceana mener, at det foreslåede beskyttede område på tværs af landegrænserne ikke kun sikrer en bedre beskyttelse af de mest truede arter og habitater, men også byder på yderligere fordele, såsom:

  • Opretholdelse af righoldige og sunde fiskebestande på langt sigt gennem beskyttelse af væsentlige fiskehabitater,
  • Udvidelse af beskyttelsen til værdifulde arter og habitater, der ikke aktuelt er beskyttet,
  • Øget turisme og adgang til fritidsaktiviteter,
  • Bidrag til bevarelsen af regionens kulturelle værdier og identitet.

Læs rapport – The Sound: Biodiversity, threats, and transboundary protection