Oceana: Obecny stan morskich obszarów chronionych nie zagwarantuje prawdziwej ochrony Morza Ba?tyckiego

 

Europejska Agencja ds. ?rodowiska (EA?) ujawnia: mimo ?e Ba?tyk osi?ga cel morskich obszarów chronionych ( powinny obejmowa? 10% powierzchni), niewielkie rozmiary obszarów, z?e rozmieszczenie i zarz?dzanie zagra?aj? ich skuteczno?ci.

Europejska Agencja ds. ?rodowiska opublikowa?a dzisiaj raport “Morskie obszary chronione w morzach Europy”. Oceana z zadowoleniem przyjmuje t? pierwsz? ocen? unijnej sieci morskich obszarów chronionych, która wykazuje, ?e Morze Ba?tyckie jest jedynym z  trzech regionów Europy (wraz z regionem Morza Pó?nocnego i zachodnim subregionem Morza ?ródziemnego), który osi?gn?? cel 10%:  13,5% wód oznaczonych jest jako “chronione”. Jednak?e, Oceana wzywa kraje Morza Ba?tyckiego do skorygowania istotnych niedoci?gni??, które uniemo?liwiaj? sprawne dzia?anie sieci morskich obszarów chronionych: jest ich zbyt ma?o i s? ?le zarz?dzane, w szczególno?ci na otwartym morzu. Komunikat opublikowany przez Komisj? Europejsk? równie? podkre?la brak skuteczno?ci sieci morskich obszarów chronionych.

„Dziewi?? z dziesi?ciu obszarów Morza Ba?tyckiego jest mniejszych ni? naukowo rekomendowany minimalny rozmiar 100 km2, a wiele z nich pozostaje chronionych tylko na papierze. Je?eli kraje Morza Ba?tyckiego zainwestuj? jedynie po?owicznie w ochron? ?rodowiska morskiego, nie zapewni? one ekologicznych i ekonomicznych korzy?ci, które mo?e dostarczy? dobrze zagospodarowana sie? morskich obszarów chronionych” -zapewni? Lasse Gustavsson, dyrektor wykonawczy Oceany w Europie. „Tylko dzi?ki zdrowym i odpornym ekosystemom mo?emy sprosta? zagro?eniom takim jak zmiana klimatu czy utrata ró?norodno?ci biologicznej”.

Niepokoj?cy brak spójno?ci

Raport Europejskiej Agencji ds. ?rodowiska ujawnia brak spójno?ci ba?tyckiej sieci morskich obszarów chronionych. Na przyk?ad, wi?kszo?? obszarów chronionych jest przybrze?na, podczas gdy wyra?nie brakuje ochrony dalej po?o?onych siedlisk i gatunków morskich w g??bszych wodach (tylko 4% otwartych wód Ba?tyku podlega ochronie). Wy??czaj?c  te obszary, siedliska i gatunki morskie, znaczna cz??? morskiej ró?norodno?ci biologicznej pozostaje bez ochrony. To, poza naruszeniem ??czno?ci sieci, mo?e równie? wp?yn?? na ca?y system, jako ?e wszystko w oceanie po??czone jest ze sob? i wiele gatunków morskich korzysta z ró?nych ?rodowisk na ró?nych etapach ?ycia.

S?abe zarz?dzanie i niedostateczne informacje

Oceana ubolewa nad faktem nieuwzgl?dnienia zarz?dzania morskimi obszarami chronionymi oprzez Europejsk? Agencj? ds. ?rodowiska, gdy? powa?nie ogranicza to wiarygodno?? jakichkolwiek wniosków na temat efektywno?ci sieci. Nieustannie brakuje informacji dotycz?cych ?rodków zarz?dzania, g?ównie dlatego, ?e takie ?rodki po prostu nie istniej?, szczególnie  w odniesieniu do dzia?alno?ci po?owowej wewn?trz granic morskich obszarów chronionych. Niektóry pa?stwa, takie jak Dania czy Szwecja, zauwa?y?y potrzeb? zaradzenia temu problemowi i podj??y dzia?ania w celu rozwini?cia takich ?rodków. Oceana zach?ca inne kraje, by pod??a?y ich ?ladami.

„Komisja Europejska musi zaprzesta? polityki „chowania g?owy w piasek” w sferze zarz?dzania obszarami morskimi i powinna rozwi?za? problem wszechobecnego braku zarz?dzania europejskimi morskimi obszarami chronionymi. Pa?stwa europejskie, które nie spe?niaj? odpowiednich wymogów zapewnienia skutecznej ochrony, powinny zosta? obarczone odpowiedzialno?ci? prawn? za swoje zaniedbania”dodaje Gustavsson.