Oceana drar på tokt gjennom fem farvann for å utforske livet i Nordsjøen

 

Førstehåndsdata om arter og leveområder på havbunnen skal bidra til opprettelsen av nye marine verneområder i Nordsjøen.

 

I dag legger Oceana ut på sin to måneder lange havforskningstokt i Nordsjøen. Toktet foregår med forskningsfartøyet Neptun og underveis skal organisasjonen undersøke livet utenfor Danmark, Nederland, Norge, Tyskland og Storbritannia. Organisasjonens andre forskningsprosjekt har mottatt støtte fra det Nederlandske postnummerlotteriet og bygger videre på den første undersøkelse av området i 2016.  Denne gangen skal Oceanas forskere kartlegge arter og leveområder i 16 definerte interesseområder, oppsøke tidligere undersøkte steder hvor det er behov for mer informasjon, samt besøke nye steder som kan ha behov for vern.

Under fjorårets tokt dokumenterte Oceana et høyt mangfold i mange av områdene som er vurdert som følsomme leveområder. Noen av disse er tilholdssted for sjeldne og truede arter og kolonier, mens andre spiller en viktig rolle i gjenoppbyggingen av kommersielle fiskebestander ved at fisken finner mat, gyter eller vokser seg store her.

«Selv i en relativt godt undersøkt region som Nordsjøen er det fortsatt mange steder hvor vi har lite kunnskap om livet under havbunnen. Informasjonen vi samler inn under denne ekspedisjonen, vil bidra til å tette dette kunnskapshullet samt identifisere områder som har behov for vern, eller sterkere vern, enten for å bevare mangfoldet eller for å ivareta fiskebestandene», forklarer Ricardo Aguilar, forskningssjef i Oceana Europe. «Vårt fokus på ‘viktige fiskehabitater’ kommer i et avgjørende øyeblikk for forvaltning av fisket i regionen, ettersom EU-parlamentet om få uker skal stemme over en flerårig forvaltningsplan for bunnlevende fisk (som f.eks. torsk, hyse og sjøtunge), noe som kan bidra til å sette vern av disse områdene på dagsordenen», utdyper han.

Forskningsteamet vil samle inn data fra inntil 600 meters dyp ved hjelp av Osceanas fjernstyrte undervannsfartøy (ROV) som skal ta høyoppløselige bilder og filmklipp av livet i havet. Profesjonelle SCUBA-dykkere skal hente prøver fra havbunnen, og i tillegg vil et multistråle ekkolodd gi ytterligere informasjon. Alt dette muligjør en detaljert kartlegging, identifisering og dokumentering av marine samfunn på havbunnen.

Funnen vil danne grunnlaget for et forslag om å styrke vernet av havet, enten ved å opprette nye verneområder, utivde eksisterende områder eller ved å innføre strengere tiltak for å sikre et effektivt vern av sårbare arter og leveområder innenfor verneområdene. Områdene som skal undersøkes, er valgt i samråd med statlige myndigheter, forskere og ikke-statlige organisasjoner i de fem landene. Disse vil også få tilgang til den innsamlede informasjonen. Målet er å fremme innsatsen for å bevare Nordsjøen.

Under ekspedisjonen samarbeider Oceana med den nederlandske organisasjonen North Sea Foundation som sin hovedpartner.

Merknad til redaktører/journalister:

Nordsjøen er et av verdens rikeste havområder med store mengder plankton, fisk, sjøfugl og organismer som lever på havbunnen. I dag mangler det en effektiv forvaltning av mange verneområder i Nordsjøen, og de fleste som finnes, gjelder kystnære områder og overser behovet for vern av arter ute på havet, herunder arter utsatt for kommersiell fangst. Under ekspedisjonen vil Oceana undersøke områder både langs kysten og ute på havet hvor det er behov for førstehåndskunnskap for å styrke vernet av livet i havet, enten ved å opprette eller utvide marine verneområder eller ved å iverksette en strengere forvaltning.

 

Lær mer om ekspedisjonen i Nordsjøen

Følg ekspedisjonen på Facebook, Twitter og Instagram  

Bilder fra ekspedisjonen

#northsea2017