Komisja Europejska umywa r?ce od kryzysu prze?owienia ba?tyckiego dorsza

 

Oceana uwa?a, ?e KE opiera swoj? propozycj? dotycz?c? limitów po?owowych na doradztwie naukowym tylko wtedy, gdy jest to wygodne pod wzgl?dem ekonomicznym. Tym samym Komisja ignoruje aspekt ?rodowiskowy, gdy ochrona zasobów oznacza?aby krótkoterminowe straty.

Komisja Europejska opublikowa?a dzi? propozycj? limitów po?owowych dla Morza Ba?tyckiego w 2017 roku. Propozycja powinna opiera? si? na opinii naukowej nt. stanu zasobów publikowanej przez Mi?dzynarodow? Rad? ds. Bada? Morza (ICES). Dla wi?kszo?ci stad ?ledzi i szprota, które s? ju? zarz?dzane w sposób zrównowa?ony, Komisja by?a w stanie zaproponowa? limity zgodnie z zaleceniami naukowców, ignoruj?c jednocze?nie dorsza od lat znajduj?cego si? w alarmuj?cym stanie. Pomimo pilnej potrzeby wprowadzenia rygorystycznych ?rodków zarz?dzania stadami ba?tyckich dorszy, Komisja nie zdecydowa?a si? na zmniejszenie limitów czy wr?cz zamkni?cie po?owów.

“Europejscy Ministrowie ds. Rybo?ówstwa od lat ignoruj? pogarszaj?cy si? stan dorsza i podejmuj? krótkowzroczne decyzje. Szokuj?cym jest jednak fakt, ?e Komisja Europejska, której obowi?zkiem jest stanie na stra?y wspólnej polityki rybo?ówstwa UE, umywa r?ce od podj?cia trudnej decyzji”, ocenia Lasse Gustavsson, dyrektor wykonawczy Oceany w Europie. „Stan ba?tyckich dorszy pogarsza si? z roku na rok. Nie mo?emy mówi? o stabilno?ci spo?eczno-ekonomicznej sektora rybo?ówstwa podkopuj?c jednocze?nie jego najwa?niejszy fundament – naturalne zasoby ryb. W pustym morzu nie b?dzie ?adnego rybo?ówstwa”.

Oceana jest zaniepokojona faktem, ?e Komisja Europejska zaniedbuje swój obowi?zek przedstawienia propozycji limitów po?owowych dla obu stad ba?tyckich dorszy (wschodniego i zachodniego) pomimo istniej?cych i jasnych wytycznych naukowych, co do wielko?ci rzeczonych limitów. Oba stada dorsza okazuj? si? by? wyzwaniem dla decydentów, ale szczególnie problematyczne jest stado zachodnie. Ze wzgl?du na jego op?akany stan naukowcy zaproponowali znaczne obni?enie kwot po?owowych (w zesz?ym roku o 51%, w tym roku a? o 93%). W ubieg?ym roku Komisja postanowi?a zignorowa? problem i pomimo ostrej krytyki nie zaproponowa?a ?adnej kwoty dla zachodniego dorsza, oczekuj?c w?a?ciwej decyzji ze strony ministrów, którzy akceptuj? prze?owienie od lat. Dlatego Oceana apeluje o ca?kowite zamkni?cie wszystkich po?owów ukierunkowanych na dorsza w podobszarach 22-24 by zapewni? stadu mo?liwo?? odbudowy.

Ostateczn? decyzj? w sprawie limitów po?owowych na Ba?tyku podejmie w pa?dzierniku Rada ds. Rolnictwa i Rybo?ówstwa sk?adaj?ca si? z ministrów wszystkich 28 krajów cz?onkowskich UE.

Dorsz si?ga dna

Dorsz jest gatunkiem o kluczowym znaczeniu dla Ba?tyku zarówno pod wzgl?dem ?rodowiskowym jak i ekonomicznym. Z tego powodu odbudowa i zachowanie jego stad powinno by? absolutnym priorytetem. Oceana wzywa pa?stwa cz?onkowskie UE do zastosowania si? do zalece? naukowców podczas ustalania limitów po?owowych na 2017 rok oraz do podj?cia decyzji o ca?kowitym zamkni?ciu wszystkich po?owów ukierunkowanych na dorsza w podobszarach 22-24. Odbudowa stada zapewni znacznie wi?ksz? wydajno?? w przysz?o?ci i zapewni stabilno?? sektorowi rybackiemu. Ponadto po?owy rekreacyjne stanowi? du?y problem dla zachodniego dorsza i powinny zosta? w najbli?szej przysz?o?ci uregulowane. Tylko niemieccy w?dkarze od?awiaj? ponad dwukrotno?? limitu po?owowego na 2017 zaproponowanego przez ICES.

Wi?cej informacji (w j?z. ang.) : Oceana recommendations on fishing opportunities for 2017—Baltic Sea stocks