Flere rapporter viser at sandsugning ødelægger vigtige levesteder for torsk og rødspætte i Øresund

 

Oceana har sammen med politiske partier og ngo’er gentagne gange opfordret den danske regering til at stoppe sandsugningen i Øresund.

Sandsugning i Øresund forårsager alvorlige skader på havbunden og det marine liv, i områder der har stor betydning for kommercielle fiskearter som torsk og rødspætte. Disse kendsgerninger er en del af resultaterne fra en række rapporter der i går blev præsenteret på et møde afholdt af Naturstyrelsen om de miljømæssige effekter af sandsugning i Øresund. Oceana er dybt bekymret over, at der trods disse kendte følgevirkninger, fortsat tillades at indvinde råstoffer i den danske del af Øresund, og med kun en minimal regulering.

“Det er forbløffende, at den danske regering har tilladt denne destruktive aktivitet til at fortsætte så længe, uden hensyntagen til omfanget af skaderne på disse unikke områder.” udtalte Lasse Gustavsson, administrerende direktør for Oceana i Europa.

Ved sandsugning bruges der tungt maskineri til at suge sand fra havbunden. Når sandet er fjernet, bliver det hovedsageligt brugt til byggeformål. I Øresund er sandsugning ikke tilladt i svensk farvand, men har været udført regelmæssigt på lavvandede danske sandbanker, der er vitale fouragerings- og opvækstområder for en lang række fiskearter.

“Sandsugningens destruktive påvirkning af det marine liv i Øresund, er i mange tilfælde irreversibel. Indvindingen af de store mængder af sand fra havbunden har store konsekvenser – hele områder af disse produktive habitater fjernes, og havdybden øges. I betragtning af betydningen af disse områder for kommercielt vigtige fisk som torsk og rødspætte, udgør den fortsatte sandsugning en særlig trussel mod det fremtidige fiskeri i Øresund,” tilføjede Gustavsson.

I april 2016 udførte Oceana et forskningstogt i Øresund, for at dokumentere den marine biodiversitet og de menneskelige aktiviteter, der truer den, herunder sandsugning. Trods formodninger om, at de påvirkede områder retableres naturligt over tid, er det i strid med fund fra steder såsom Lomma bugten i Sverige, hvor sandsugningshuller skabt for over et halvt århundrede siden, stadig ikke viser nogen tegn på en sådan “naturlig retablering”. Kun begrænsede undersøgelser er blevet udført af de danske myndigheder for at vurdere effekterne af sandsugning. Disse undersøgelser har ikke taget højde for de langsigtede effekter, eller påvirkning af de arter, der lever nedgravet i sandet, og som øjensynligt vil blive påvirket i højest grad.

Så sent som i sidste måned, støttede Oceana op om et forslag fremsat af Ø, R og K om at forbyde sandsugning i Øresund. Oceana vil fortsat opfordre de danske politikere til at følge Sveriges eksempel og sætte en stopper for disse aktiviteter.